Informacja o wymianie wzorców umów
piątek, 22 sierpnia 2014 11:15

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że w związku z zaleceniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie celem zabezpieczenia zbiorowych interesów konsumentów i ujednolicenia stosowanego przez MPWiK Sp. z o.o. wzorca umowy dla wszystkich Odbiorców usług, od dn. 18.08.2014 r. będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej pisma z nowym wzorcem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków (oraz Uchwałą nr L/941/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 26.03.2013 r. dot. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rzeszów) do Odbiorców usług którzy zawarli z naszą spółką umowę przed 01.10.2013 r.

 

W celu zapewnienia najwyższego standardu świadczonych usług i umożliwienia sprawnej wymiany kilkudziesięciu tysięcy umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków zastosowano art. 3841 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilnego (Dz.U.1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), który brzmi „Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia”.

 

 

Mając powyższe na uwadze, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z ww. przepisem jeżeli Pan/Pani/Państwo w okresie trzech miesięcy od daty otrzymania niniejszego pisma z nowym wzorcem umownym nie wypowie dotychczasowej umowy, nowy wzorzec umowny wejdzie w życie, zastępując dotychczasową umowę na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

 

W przypadku braku akceptacji zapisów nowego wzorca umownego przysługuje Panu/Pani/Państwu prawo złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. Po dniu rozwiązania umowy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprzestanie świadczenia usług dostaw wody i/lub odprowadzania ścieków.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Zbytu pod numerami:

 - 17 85 09 602,

 - 17 85 09 647,

 - 17 85 09 684.