Oczyszczalnia Ścieków

 

 

 

Oczyszczalnię Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie oddano do eksploatacji w 1988 roku.  Została ona zaprojektowana na przepływ Qśr= 62 500 m3/d i 400 tys. RLM. Obecnie średni dobowy przepływ wynosi ok. 45 000 m3/d.

 

 

TECHNOLOGIA

 

 

 

Technologia oczyszczania ścieków zakłada pełne mechaniczno – biologiczne oczyszczanie ścieków z usuwaniem substancji biogennych (azot, fosfor) i obejmuje następujące stopnie oczyszczania:

 

 

 

 

 

Io - oczyszczanie mechaniczne ścieków - procesy cedzenia i sedymentacji realizowane są w trzech kolejnych urządzeniach: kratach (3 szt.), piaskownikach napowietrzanych (4 szt.) i osadnikach wstępnych (2 szt. po 3768 m3 objętości czynnej każdy); dodatkowym obiektem Io oczyszczania jest zbiornik retencyjny ścieków opadowych (objętość czynna 5062 m3).

 

 

 

 

 

II o - oczyszczanie biologiczne – realizowane jest za pomocą osadu czynnego pracującego w systemie MUCT jest realizowane w komorach biologicznych:

 

1 komora defosfatacji o objętości czynnej 2775 m3 (komora anaerobowa),

 

2 komory denitryfikacji o objętości czynnej 2840 m3 każda (komory anoksyczne),

 

2 komory nitryfikacji Io o objętości czynnej 2840 m3 każda (komory aerobowa),

 

2 komory nitryfikacji IIo o objętości czynnej 5900 m3 każda (komory aerobowa).

 

 

 

Ostatnim etapem oczyszczania ścieków są 4 osadniki wtórne (radialne) o średnicy 42 m i objętości czynnej 4668 m3 każdy, w których następuje oddzielenie osadu czynnego (poprzez system zgarniaczy lewarowych i pompownię powraca do komory denitryfikacji) od sklarowanych ścieków oczyszczonych. Oczyszczone ścieki grawitacyjnie odpływają do rzeki Wisłok oddalonej o 100 m od oczyszczalni.

 

 

 

OSAD

 

 

 

Osady poprzez pompownię kierowane są do czterech Wydzielonych Komór Fermentacyjnych (WKF) o objętości czynnej 2200 m3 każda. W WKF-ach zachodzi mezofilna (beztlenowa) fermentacja osadów w temperaturze 35 do 38 oC (osady podgrzewane są w wymiennikach ciepła).

 

 

 

Osady kierowane do fermentacji: 

  • osad surowy wstępny zagęszczany w zagęszczaczu grawitacyjnym max do 8,0 % s.m.,
  • osad czynny nadmierny zagęszczany w zagęszczarce mechanicznej firmy Huber max do 5,0 % s.m.
 
 

 

W wyniku fermentacji powstaje ustabilizowany osad przefermentowany oraz biogaz, który wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneratorach i kotłach.

 

Osad przefermentowany odwadniany jest na prasie taśmowej WPN K3 firmy Bellmer i higienizowany wapnem palonym.

 

 

 

SUSZARNIE SŁONECZNE

 

 

suszarnia słoneczna

 

Średnio około 4500 m3 (w zależności od pogody) odwodnionego, przefermentowanego osadu jest suszone w 4 suszarniach słonecznych do 55 ÷ 65 % s.m. Odwodniony i wysuszony osad wykorzystywany jest na cele rolnictwa przemysłowego (uprawa wierzby energetycznej, rzepaku i wikliny) oraz do rekultywacji terenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGAZ

 

 

 

Ujmowanie biogazu następuje na każdej z komór fermentacyjnych, następnie biogaz poddawany jest procesowi oczyszczania w 6 odsiarczalnikach wypełnionych rudą darniową zawierającą tlenki i wodorotlenki żelaza redukujące siarkowodór do siarki, która pozostaje w złożu rudy. Oczyszczony biogaz kierowany jest do zbiornika biogazu dwupowłokowego typu B9 130 o pojemności 2640 m3 i stałym ciśnieniu ok. 2kPa (stałe ciśnienie zapewnia zainstalowana dmuchawa powietrzna).

 

Wyprodukowany biogaz w całości wykorzystany jest do produkcji energii elektrycznej (2 kogeneratory o mocy 345 kW i 1 kogenerator o mocy 350 kW) oraz energii cieplnej (2 kotły Viessmanna).

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Osiągane parametry oczyszczonych ścieków odpowiadają obecnie wymogom obowiązujących przepisów Prawa Wodnego.