Procedura przyłączenia do sieci wod-kan

 

1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan

  

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych

 

Do wniosku dołączyć 2-ie kserokopie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej (np. do celów opiniodawczych) w skali 1:500, 1:1000, z zaznaczonymi granicami nieruchomości i/lub projektowanego obiektu budowlanego

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK Sp. z o.o. 

 

2. Opracowanie projektu

 

 Po uzyskaniu warunków technicznych należy zlecić opracowanie projektu budowlanego przyłączy wod - kan projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami.

Informujemy, że istnieje możliwość zlecenia wykonania projektu przyłączy wod-kan MPWiK Sp. z o.o.  Szczegóły tutaj.

  

 

  

 

 

3. Uzgodnienie projektu branżowego

 

 1.  Wniosek o uzgodnienie projektu 
 2. Klauzula zgodności (oświadczenie projektanta o zgodności elektronicznej wersji z wersją papierowązakładka "Druki do pobrania")
 3. Projekt branżowy w wersji papierowej
 4. Projekt branżowy w wersji elektronicznej (skan projektu w formacie PDF – rozdzielczość 300 DPI), na płycie CD lub przesłany na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. – w temacie e-maila podając nazwę Inwestora oraz adres INWESTYCJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realizacja projektu

 

 • Roboty mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia i prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić MPWiK.
 • Stosowane materiały, armatura i średnica rurociągu powinny być zgodne z projektem technicznym, a ewentualne zmiany każdorazowo uzgodnione z Działem Sieci Wod.-Kan. MPWiK.
 • Po wykonaniu sieci i przyłączy wod. - kan. a przed ich zasypaniem należy zgłosić je do geodety w celu dokonania pomiarów, a następnie zgłosić do odbioru w Dziale Sieci MPWIK tel. /17/8509603. 
 • Sieć wodociągową przed zasypaniem należy poddać próbie ciśnieniowej o wartości 1,0 MPa. W czasie odbioru próby wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedstawicielowi MPWiK szkic sieci wraz z rysunkami montażowymi węzłów. 
 • Następnie należy dokonać płukania, dezynfekcji oraz badania jakości wody przez uprawnione laboratorium. Woda do próby cisnieniowej oraz płukania sieci wodociągowej może być pobierana z sieci miejskiej wyłącznie za zgodą MPWiK.
 

 

5. Odbiór końcowy

 

Po zasypaniu, uporządkowaniu terenu, oznakowaniu armatury Wykonawca (inwestor) zgłasza sieć wodociągową do odbioru końcowego przedstawijąc następujące dokumenty:

 • Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze - 2 egzemplarze.
 • Szkice zdawczo-odbiorcze wykonane przez geodetę i wykonawcę robót.
 • Pozwolenie na budowę sieci i/lub przyłączy wod.-kan. lub zgłoszenie wykonania robót do Wydziału Architektury.
 • Protokół odbioru skrzyżowania wodociągu i kanalizacji sanitarnej z gazociągiem z Zakładu Gazowniczego (jeżeli występuje).
 • Rzut budynku z zaznaczoną lokalizacją wodomierza.
 • Projekt sieci i/lub przyłączy wod.-kan. (do wglądu).

W przypadku wykonania sieci i/lub przyłączy wod.-kan. niezgodnie z projektem lub w przypadku, gdy uzgodnienie projektu straciło ważność inwentaryzację powykonawczą przed złożeniem do MPWiK należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Zgłaszanie odbiorów codziennie w godz. 7-8 i 14-15 lub telefonicznie /17/8509603 w  Dziale Sieci  Wod-Kan ul. Naruszewicza 18 pok. 4

(odbiory są bezpłatne)

 

 

7. Wcinki i nawierty do istniejącej sieci wodociągowej

 

Wcinki i nawierty do istniejącej sieci wodociągowej dokonuje na pisemne zlecenie wyłącznie Dział Sieci Wod.-Kan. MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie 

 

 

9. Protokół odbioru

 

Po spisaniu protokołu odbioru przyłączy wod-kan należy zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

 

 

10. Podpisanie umowy z MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 

 

Szczegóły tutaj