Pomiń zawartość →

Podpisanie umowy

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ściekówi rozpoczęcie świadczenia usług przez MPWiK Sp. z o.o.:

OSOBA FIZYCZNA

aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);

decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości

(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

dowód osobisty (do wglądu);

protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza;

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

notarialne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości;

-w przypadku:

o współwłasności nieruchomości osoba podpisująca umowę powinna posiadać oświadczenie od wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w którym wyrażają zgodę na zawarcie umowy;

o współwłasności majątkowej małżeńskiej umowa powinna być podpisana przez każdego z małżonków

(ewentualnie należy posiadać oświadczenie jednej ze stron w formie pisemnej).

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);

decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości

(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

decyzja o nadaniu NIP;

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

notarialne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości.

WAŻNE!

Faktury za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z nieruchomości mogą być wystawiane na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną, tylko w przypadku gdy dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

OSOBY PRAWNE (SPÓŁKI AKCYJNE, SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁDZIELNIE, WYŻSZE UCZELNIE, FUNDACJE, KOŚCIÓŁ I POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, INSTYTUCJE PAŃSTWOWE, STOWARZYSZENIA, SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ, PARTIE POLITYCZNE ITP.):

aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);

decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości

(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

dowód osobisty;

aktualny wypis z właściwego rejestru;

zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

decyzja o nadaniu NIP;

protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

WAŻNE!

W imieniu osoby prawnej, umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków mogą zawierać osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób, jeżeli posiadają pisemne, aktualne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne dokumenty wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez polską placówkę konsularną.

SPÓŁKI OSOBOWE (SPÓŁKI JAWNE, SPÓŁKI PARTNERSKIE, SPÓŁKI KOMANDYTOWE, SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE):

aktualny dokument potwierdzający tytułprawny do nieruchomości

(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);

decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości

(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

dowód osobisty;

aktualny wypis z właściwego rejestru;

zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

decyzja o nadaniu NIP;

protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

SPÓŁKI CYWILNE

aktualny dokument potwierdzający tytułprawny do nieruchomości

(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);

decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości

(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

decyzja o nadaniu NIP;

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

umowa spółki cywilnej;

protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług)

aktualne pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione w umowie spółki cywilnej.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

odpis KW dotyczący nieruchomości (działek, obrębu) na której znajduje się budynek Wspólnoty;

zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

decyzja o nadaniu NIP;

uchwała/umowa o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, wraz z listą głosujących;

uchwała/umowa o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd;

pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką);

aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzja o nadaniu NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub Zarządcę (administratora) do podpisania umowy;

protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

W przypadku zawiarania umów dotyczących nieruchomości emitujących ścieki inne niż bytowe, należy dostarczyć dodatkowe dokumenty -> Szczegóły tutaj

Ww. dokumenty należy wysłać na adres:
bok.umowy@mpwik.rzeszow.pl

lub złożyć osobiście w:
Dział Zbytu – umowy
ul. Naruszewicza 18
Biuro Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku: 7-15
tel. /17/ 8509602 (-684) (-647) (-725)