Pomiń zawartość →

Finansowanie

Projekt pod nazwą „Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków i rozbudową sieci kanalizacyjnej Miasta Rzeszowa” dofinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0128/16-00 zawarta została w dniu 16 lutego 2017 roku.

Koszt całkowity wniosku wynosi 129 353 636,35 zł

Wartość dofinansowania UE wynosi 65 842 431,86 zł.