Pomiń zawartość →

Planowany efekt

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Rok osiągnięcia wartości docelowej

I. Wskaźniki produktu

I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji

Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych

szt.

1

2022

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

km

9,66

2022

Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej

km

4,39

2022

Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych

szt.

1

2022

Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi

szt.

1

2022

Długość przebudowanej sieci wodociągowej

km

4,36

2022

Długość wybudowanej sieci wodociągowej

km

0,84

2022

I. 2. Wskaźniki produktu informacyjne

Długość sieci kanalizacji sanitarnej
w województwie podkarpackim

km

14,05

2022

Długość sieci wodociągowej
w województwie podkarpackim

km

5,20

2022

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu*

RLM

520

2023

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

osoby

520

2023

Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania*

tys. Mg/rok

1

2023