Pomiń zawartość →

Zakres projektu

 • Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie,
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie,
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Słocina – Leśniczówka w Rzeszowie   Etap I,
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Słocina – Leśniczówka w Rzeszowie  Etap II,
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Załężu w rejonie ul. Św. Floriana i ul. Kwarcowej Etap I,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od Prochowni do ul. Kwarcowej,
 • Modernizacja magistrali wodociągowej  „0” Etap I,
 • Modernizacja magistrali wodociągowej  fi 500 położonej na osiedlu Nowe Miasto,
 • Monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • Zakup samochodu specjalistycznego WUKO,
 • Przebudowa (modernizacja) zbiorników wody pitnej przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie,
 • Budowa sieci wodociągowej DN 400mm wraz z siecią rozdzielczą DN 150mm oraz przejściem pod rzeką Wisłok w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie,
 • Modernizacja trzech krat schodkowych w budynku krat na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej i ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie,
 • Dostawa i montaż zbiornika biogazu wraz z niezbędną infrastrukturą,
 • Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej DN800 od ul. Ks. M. Kolbego do istniejącej pompowni ścieków przy ul. Lubelskiej,
 • Wykonanie kraty mechanicznej przed pompownią ścieków przy ul. Wioślarskiej w Rzeszowie.

Zadania realizowane na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie:

1. Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków.

Inwestycja pn. „Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z przebudową (modernizacją) obiektów Oczyszczalni Ścieków” obejmuje modernizację ciągu przeróbki osadów ściekowych w celu zmniejszenia ilości
i poprawy struktury osadów powstających w Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie.
W ramach przedsięwzięcia planuje się :
– wykonanie węzła suszenia mechanicznego osadów z zintegrowanym układem odwadniania osadów przefermentowanych oraz układu oczyszczania i dezodoryzacji powietrza odlotowego z węzła suszenia i odwadniania osadów,
– modernizację instalacji zagęszczania osadów nadmiernych,
– zagospodarowanie terenu oczyszczalni obejmujące m.in. wykonanie nowych i przebudowę istniejących dróg, placów i chodników, wykonanie nowego ogrodzenia, budowę budynku obsługi oczyszczalni,

 • przebudowę budynku portierni i magazynów, modernizacje elewacji i dachów istniejących budynków,
 • rozbudowę systemu sterowania oczyszczalnią wraz z wpięciem instalacji sterowania nowych obiektów do systemu sterowania i wizualizacji na Centralnej Dyspozytorni,
 • hermetyzację i dezodoryzację dwóch osadników wstępnych radialnych i zbiornika retencyjnego,
  Realizacja budowy suszarni jest konieczna przede wszystkim ze względu na ograniczenia związane z przyrodniczym zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych, wynikających z przepisów prawnych oraz brakiem potencjalnych obszarów do ewentualnego ich zastosowania. Suszenie osadów prowadzi do zmian postaci fizycznej osadów, ograniczając znacząco ich objętość i masę. Proces ten powoduje przekształcenie osadów w produkt o parametrach umożliwiających jego końcowe zagospodarowanie metodami termicznymi.

2. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie.

Oczyszczalnia Ścieków w Rzeszowie od 2003 roku jest producentem zielonej energii, którą wykorzystuje na własne potrzeby. W zależności od ilości produkowanego biogazu może wyprodukować rocznie 4200 do 5000 MWh energii zielonej. Zaspakaja to zapotrzebowanie rzędu 50 – 70% energii elektrycznej. W sezonie letnim zwiększa się zapotrzebowanie na energię elektryczną między innymi ze względu na konieczność dostarczania większej ilości tlenu do komór napowietrzania. W związku z rozbudową części biologicznej jaka miała miejsce, oraz modernizacją części osadowej w znacznym stopniu zwiększa się ilość urządzeń zasilanych energią elektryczną.
Budowa farmy fotowoltaicznej umożliwia rozwiązanie problemu deficytu energii zielonej. Inwestycja w tego rodzaju urządzenia do produkcji energii zielonej jest tym bardziej uzasadniona, iż MPWiK posiada odpowiedni teren, ponadto koszty eksploatacji, obsługi i serwisów są dużo mniejsze niż w przypadku kogeneratorów. Sposób rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych pozwoli na wykorzystanie produkowanej energii w godzinach szczytu energetycznego, jednocześnie można gromadzić zapas biogazu na pracę kogeneratorów w godzinach, w których instalacja fotowoltaiczna nie pracuje. Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 1 MW.

3. Modernizacja trzech krat schodkowych w budynku krat na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie.

Zadanie obejmuje montaż trzech nowych krat wraz z systemem transportu skratek na płuczkę, doprowadzeniu przewodów zasilających, sterujących i sygnalizacyjnych od urządzeń do istniejącej szafy sterowniczej oraz ewentualnej wymianie w niej niezbędnego osprzętu. Zadanie zrealizowane zostanie w istniejącym obiekcie, tj. w budynku krat, na terenie Oczyszczalni Ścieków.

4. Dostawa i montaż zbiornika biogazu wraz z niezbędną infrastrukturą.

Zadanie obejmuje dostawę i montaż dwumembranowego zbiornika na biogaz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Montaż zbiornika biogazu zrealizowany będzie w celu odciążenia pracy istniejącego, bliźniaczego zbiornika o pojemności 2640 m3. Montaż i instalacja drugiego zbiornika biogazu (o takiej samej pojemności) dwukrotnie zwiększy możliwość magazynowania wyprodukowanego biogazu, który będzie mógł zostać wykorzystany do produkcji m.in. energii elektrycznej na potrzeby własne Oczyszczalni Ścieków.

 

Zadania w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:

5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Słocina – Leśniczówka w Rzeszowie Etap I.

6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Słocina – Leśniczówka w Rzeszowie Etap II.

7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Załężu w rejonie ul. Św. Floriana i ul. Kwarcowej Etap I.

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od Prochowni do ul. Kwarcowej.

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej i ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie

10. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej DN800 od ul. Ks. M. Kolbego do istniejącej pompowni ścieków przy ul. Lubelskiej.

11. Wykonanie kraty mechanicznej przed pompownią ścieków przy ul. Wioslarskiej w Rzeszowie.

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej budowanej w celu podłączenia mieszkańców wynosi 9,66 km.
Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej poddanej przebudowie w ramach projektu wynosi 4,39 km.

12. Zakup samochodu specjalistycznego WUKO.

Zakupu samochodu specjalnego ssąco-płuczącego do 3,5 t masy całkowitej. W/w pojazd jest niezbędny jest do obsługi sieci kanalizacyjnej na terenach o utrudnionym dojeździe na obszarze miasta Rzeszowa, a zwłaszcza nowo budowanych sieci kanalizacyjnych w rejonach Słocina Leśniczówka oraz Załęże.

Zadania w zakresie sieci wodociągowej:

13. Modernizacja magistrali wodociągowej „0” Etap I.

Istniejąca magistrala wodociągowa „0″ od SUW przy ul. Zwięczyckiej do Al. Wyzwolenia w Rzeszowie została wykonana w latach 1974-1980 z rur stalowych wzdłużnie spawanych. Zastosowane rury posiadają fabryczną izolację zewnętrzną typ Z02, nie posiadają natomiast izolacji wewnętrznej. Zaplanowana w ramach projektu modernizacja magistrali wodociągowej o długości 3,0 km i średnicy fi 800 mm wykonana będzie metodą bezwykopową za pomocą rękawa termoutwardzalnego.
Roboty renowacyjne umożliwią przywrócenie bezawaryjności działania magistrali. Modernizacja magistrali jest niezbędna, ponieważ ze względu na bliskość zabudowy, wszelkie roboty ziemne przy usuwaniu awarii są bardzo utrudnione i stwarzają duże zagrożenie, ponadto kosztowne jest odtworzenie nawierzchni dróg.

14. Modernizacja magistrali wodociągowej fi 500 położonej na osiedlu Nowe Miasto.

Istniejąca magistrala fi 500 na osiedlu Nowe Miasto – odcinek od ul. Powstańców Warszawy do ul. Rejtana została wykonana w roku 1974 z rur stalowych spawanych spiralnie. Modernizację magistrali zaplanowano wykonać metodą bezwykopową.
Roboty renowacyjne umożliwią przywrócenie bezawaryjności działania magistrali, wyeliminowanie ekstrafiltracji wody do gruntu i infiltracji wód gruntowych do rurociągu poprzez uszkodzenia rur i nieszczelności na połączeniach rur wodociągowych i komór, zabezpieczą dostawę wody pitnej do zbiorników wyrównawczych Pobitno.

15. Budowa sieci wodociągowej DN 400mm wraz z siecią rozdzielczą DN 150mm oraz przejściem pod rzeką Wisłok w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie.
Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej tranzytowej oraz sieci rozdzielczej wraz z uzbrojeniem i obiektami sieci, przejściami pod ciekiem i przekroczeniami dróg. Przejście wodociągiem pod rzeką Wisłok będzie wykonane metodą bezwykopową w rurze ochronnej, w sposób nie naruszający struktury dna oraz skarp cieku.

Łączna długość przebudowanej sieci wodociągowej wynosi 4,36 km.
Łączna długość wybudowanej sieci wodociągowej wynosi 0,84 km

16. Przebudowa (modernizacja) zbiorników wody pitnej przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.

Przy ul. Zbyszewskiego (os. Krakowska Południe) w Rzeszowie znajduje się zespół zbiorników wyrównawczych do gromadzenia wody pitnej; zespół zbiorników nr 1, 2, 3 w skład którego wchodzą dwa zbiorniki oddane do użytku w 1958r. każdy o pojemności 1800 m3, oraz jeden zbiornik z okresu przedwojennego o pojemności 800m3, zespół zbiorników nr 4 i 5 – o pojemności 3000m3 każdy, oddane do użytku w 1985r.
Zbiorniki wodociągowe poddawane modernizacji są w ciągłej eksploatacji od 30-60 lat. Stan techniczny żelbetowych zbiorników, komór zasuw, armatury oraz rurociągów doprowadzających i odprowadzających wodę ze zbiorników, po wielu latach eksploatacji uległ znacznemu pogorszeniu, stąd konieczne jest wykonanie gruntownych remontów i modernizacji w ich obrębie. Pojemność oraz konstrukcja zbiorników nie zmienią się wskutek modernizacji.

17. Monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej.

MPWiK zamierza zbudować komputerowy systemu nadzoru nad siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa. System będzie składał cię z trzech segmentów:
1. monitoringu pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
2. aktywnej mapy numerycznej GIS (Systemu Informacji Geograficznej) sieci wodociągowej i kanalizacyjnej uzupełnionej branżowymi informacjami archiwalnymi oraz bieżącymi z działów MPWiK,
3. modelu hydrodynamicznego sieci wodociągowej kalibrowanego bezpośrednimi pomiarami z monitoringu sieci: ciśnienie i przepływ.
System ma wspomagać MPWiK w zapewnieniu nieprzerwanej dostawy wody dla mieszkańców Rzeszowa przy zachowaniu najwyższych parametrów jakościowych wody i optymalnych pod względem kosztów parametrów fizycznych (ciśnienia w sieci wodociągowej). Ponadto ma obniżyć straty wody w sieci na dwa sposoby: przez zmniejszenie ciśnienia w godzinach nocnych (minimalne nocne przepływy) oraz szybką informację o awaryjnym wycieku wody z sieci wodociągowej. Dodatkowo model hydrauliczny wykaże przesadne straty ciśnienia na tłoczeniu tzw. „wąskie gardła” jak również „wolne przepływy” pogarszające jakość wody. Model hydrauliczny sieci kanalizacji sanitarnej uchroni przed podtopieniami ściekami sanitarnymi oraz wskaże zlewnie, w których należy zwiększyć średnice kolektorów przez ich przebudowę.

Punktem wspierającym i uzupełniającym systemy nadzoru, monitoringu i modelowania zarówno sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej będzie budowa systemu GIS zawierającego wszelkie niezbędne informacje o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. System GIS połączy różne już wykorzystywane systemy zbierania i archiwizacji danych o sieciach oraz dzięki nowym modułom pozwoli na sprawniejszą kontrolę i nadzór np. nad awariami, pracami remontowo-modernizacyjnymi.

Jednym z ważniejszych działań będzie zbudowanie, kalibracja i późniejsze wykorzystywanie w codziennej pracy modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji sanitarnej. Zaplanowano zakup oprogramowania i sprzętu niezbędnego do obsługi modelu hydrodynamicznego wraz z szkoleniem wyznaczonej załogi w zakresie obsługi modelu.