Pomiń zawartość →

Deklaracja dostępności

Informacje wstępne

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2004-07-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• zamieszczone informacje w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji informacji,

• niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,

• część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Rybka, adres email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 8509694. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie zlokalizowana jest w budynku przy ulicy Naruszewicza 18.

• Główne wejście znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Naruszewicza. Wejście jest wyposażone w dwuskrzydłowe przeszklone drzwi automatycznie otwierane.

• Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem schodów.

• Schody wyposażone są w poręcze.

• Obsługa klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w Biurze Obsługi Klienta, którego wejście znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Naruszewicza, po prawej stronie od wejścia głównego.

• Wejście do Biura Obsługi Klienta wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz jednoskrzydłowe drzwi automatycznie otwierane.

• Do Biura Obsługi Klienta można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

• W Przedsiębiorstwie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

• Przed budynkiem brak jest miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.