Pomiń zawartość →

P-33

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 568/2 obr 225 położonej przy ul. Senatorskiej w Rzeszowie 

 

Termin składania ofert do dnia:

25.10.2011  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

25.10.2011 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

UWAGA zmiana SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie zakres robót wynikających z Załącznika nr 4 (dot. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej). Ponadto Wykonawca uwzględni w/w zakres robót w kosztorysie ofertowym.

 

Dodatkowo Zamawiający umieszcza wyjaśnienie do załacznika nr 4 jako załącznik nr 5 :

 

Opublikowano w Archiwum przetargów