Pomiń zawartość →

Polityka prywatności

 1. Zawartość i cele polityki prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod linkiem www.mpwik.rzeszow.pl  (dalej jako „Serwis”).

Naszym celem jest zapewnienie Państwu wysokiego standardu ochrony przekazywanych przez Państwa za pośrednictwem Serwisu danych, odpowiadającego normom wynikającym
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej „RODO”.

 1. Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych przez Serwis jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000185541, NIP: 8133336039, REGON: 691766988, kapitał zakładowy: 257 973 000,00  zł (pokryty w całości).

Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@mpwik.rzeszow.pl

 1. Zasady pozyskiwania danych osobowych oraz innych informacji

Podanie w Serwisie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do poprawnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym do korzystania z usługi iBOK.

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Państwa żadnych danych osobowych, jednak Państwa dane określające sposób korzystania z Serwisu oraz stron powiązanych
(w tym dane statystyczne i behawioralne) mogą być przetwarzane za pośrednictwem zapisu logów serwera oraz plików cookies (jeżeli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies za pośrednictwem ustawień stosowanej przeglądarki internetowej). Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu będzie możliwe jedynie po udostępnieniu przez Państwa informacji koniecznych do prawidłowego działania usługi iBOK. Zmiana ustawień przeglądarki, skutkująca brakiem podania przez Państwa niezbędnych informacji, w niektórych sytuacjach może uniemożliwić korzystanie z usługi. Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo w rozdziale nr 5 pt. „Wykorzystywanie plików cookies”.

Poza danymi przechowywanymi w logach serwera oraz pobranymi za pośrednictwem plików cookies, Użytkownik korzystający z Serwisu ma możliwość podania następujących danych:

 • login,
 • hasło,
 • imię,
 • nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres e-mail,
 • kwota ostatniej faktury,
 • numer ostatniej faktury,
 • numer odbiorcy faktury,
 • numer telefonu.
 1. Sposób wykorzystywania przetwarzanych danych osobowych

Udostępnione przez Państwa, za pośrednictwem Serwisu, dane osobowe mogą zostać wykorzystywane w celu:

A) jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z usługi iBOK – zarejestrowania Państwa konta
w usłudze i prawidłowego z niej korzystania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

B) ulepszania funkcjonowania Serwisu, w tym podnoszenia jego bezpieczeństwa, realizując nasz prawnie uzasadniony interes w postaci administrowania Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

C) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, realizując nasz prawnie uzasadniony interes w postaci ochrony naszych praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Wykorzystywanie plików cookies

W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies, które system teleinformatyczny zapisuje na urządzeniu użytkownika (telefonie, tablecie lub komputerze, z którego użytkownik łączy się z Serwisem). Zestawienie plików cookie wykorzystywanych w Serwisie – z uwzględnieniem ich kategorii, nazwy, typu, celu wykorzystywania, okresu ich przechowywania oraz ich dostawców – znajduje się w Załączniku nr 1 do Polityki prywatności.

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, zapisywane na Państwa urządzeniu przez strony internetowe. Informacje gromadzone za pośrednictwem cookies używane są najczęściej do zwiększenia funkcjonalności strony WWW. Ponadto, pliki cookies mogą być wykorzystywane także w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony WWW. Pliki cookies bywają stosowane również w celach marketingowych – informacje w nich zapisane pozwalają np. dostosować treść wyświetlanych użytkownikowi reklam do jego preferencji.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookies na Państwa urządzeniu jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. W pozostałych przypadkach, potrzebujemy Państwa zezwolenia na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie na Państwa urządzeniach cookies, niezbędnych do funkcjonowania Serwisu, prosimy o zablokowanie
w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej, możliwości przechowywania cookies przez nasz Serwis. O tym, jak to zrobić, mogą Państwo przeczytać między innymi na tej stronie. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie napotykać na utrudnienia.

Mogą Państwo w każdym czasie cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

 1. Cookies stron trzecich

W Serwisie nie wykorzystujemy plików cookies zewnętrznych dostawców.

 1. Pozostałe formy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom obsługującym nas w zakresie informatycznym (w tym hosting). Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych

Jeżeli wystąpi spór na temat zgodności przetwarzania danych z prawem, wówczas Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu jego rozstrzygnięcia. Dane osobowe związane z korzystaniem z usługi iBOK, przetwarzane będą do czasu korzystania z konta iBOK lub do 3 lat od zakończenia umowy, albo upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez MPWiK.

 1. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane

Przysługują Państwu prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów ich przetwarzania);
 • prawo do przeniesienia danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów;
 • prawo do usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zmiany w Polityce prywatności

Zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane lub zmieniane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy cyklicznie odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, że są Państwo zapoznani z aktualnymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies.

Załącznik nr 1 do Polityki prywatności – wykaz plików cookies zamieszczonych w Serwisie

NazwaDostawcaTypCel wykorzystywaniaOkres przechowywania
Kategoria: Niezbędne do funkcjonowania serwisu
__wpdm_clientMPWiKHTTPPlik techniczny, który synchronizuje stronę internetową i CMS. Służy do aktualizowania strony internetowej.Do zakończenia trwania sesji
ASP.NET_SessionIdMPWiKHTTPZachowuje stan sesji odwiedzającego.Do zakończenia trwania sesji
Kategoria: Niesklasyfikowane
font-sizeMPWiKHTMLOkreśla rodzaj czcionki stosowany w SerwisieTrwale