Pomiń zawartość →

RODO w MPWiK

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie:

Karol Franus

e-mail: iod@mpwik.rzeszow.pl

Klauzule informacyjne

1. Klauzula informacyjna – Rekrutacja

2. Klauzula informacyjna – Przyłącz

3. Klauzula informacyjna – Umowy

4. Klauzula informacyjna – Umowy deweloper

5. Klauzula informacyjna – Usługi

6. Klauzula informacyjna – Badania laboratoryjne

7. Klauzula informacyjna – Kontrole

8. Klauzula informacyjna – Odbiór

9. Klauzula informacyjna – Monitoring

10. Klauzula informacyjna – Windykacja

11. Klauzula informacyjna – Korespondencja

12. Klauzula informacyjna – Facebook

13. Klauzula informacyjna – Kontrahenci

14. Klauzula informacyjna – Rozmowy telefoniczne

1. Klauzula informacyjna – Rekrutacja

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (tj. art. 221 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie nam aplikacji rekrutacyjnej, w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. W ramach przyszłych procesów rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana CV będzie przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub maksymalnie do jednego roku, od momentu wpłynięcia do nas CV.

Pani/Pana dane osobowe, możemy przekazywać podmiotom wspierającym nas w zakresie teleinformatycznym.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia (w zakresie danych przekazanych nam na podstawie udzielonej zgody) i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana CV, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

2. Klauzula informacyjna – Przyłącz

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do realizacji procesu wydawania warunków technicznych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 5 lat od momentu złożenia wniosku.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz uprawnionych do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa, jak również do innych osób składających wnioski, o ile zachodzić będzie interes
w udostępnieniu im danych celem przyłączenia ich do sieci lub gdy wyraził/a Pani/Pan na to zgodę. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

3. Klauzula informacyjna – Umowy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Rzeszowie Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.

Przetwarzamy Pani/Pana w celu:

• niezbędnym do zawarcia oraz wykonania i obsługi umowy, łączącej Panią/Pana
z Administratorem;
• wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zakresie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;
• realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora takiego jak ewentualne ustalenia lub dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy oraz obsługi klienta, w ramach realizacji usług objętych umową.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz uprawnionych do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa, jak również do innych osób składających wnioski o przyłączenie do sieci, o ile zachodzić będzie interes w udostępnieniu im danych.

Posiada Pani/Pan prawo do

• dostępu do swoich danych osobowych – w tym uzyskania ich kopii;
• sprostowania danych;
• usunięcia danych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
• przenoszenia danych – w zakresie danych przekazanych nam w celu realizacji umowy;
• ograniczenia przetwarzania.

Ponadto, w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

4. Klauzula informacyjna – Umowy deweloper

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją umowy,
w tym obsługi klienta.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu i podpisania umowy, zostały nam przekazane przez przedsiębiorcę (dewelopera), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej, zobowiązał się do przeniesienia prawa własności lokalu lub domu na Panią/Pana.

Przekazanie danych osobowych niezbędne jest do zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem oraz obsługi klienta, w ramach realizacji usług objętych umową.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa – maksymalnie do 5 lat od zakończenia umowy.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm działających na nasze zlecenie,
z którymi zawarte zostały odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, tj.: obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym. Dodatkowo dane mogą być udostępniane podmiotom, uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, jak również do innych osób składających wnioski o przyłączenie do sieci, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w zakresie niezbędnym do kontaktu oraz do zawarcia umowy, przekazane nam przez dewelopera.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

5. Klauzula informacyjna – Usługi

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją zleconych nam usług.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji usługi, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych.

6. Klauzula informacyjna – Badania laboratoryjne

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją zleconych badań laboratoryjnych.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji badania laboratoryjnego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania badania.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm wspierających nas w zakresie teleinformatycznym oraz uprawnionych do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych.

7. Klauzula informacyjna – Kontrole

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem kontroli prawidłowości włączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, co wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres wykonywania kontroli, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz uprawnionych do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia,
a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych.

8. Klauzula informacyjna – Odbiór

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z odbiorem i utylizacją odpadów.

Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, co wynika z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r.
w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz dokonującym odbioru nieczystości.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia,
a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych.

9. Klauzula informacyjna – Monitoring

Na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionego celu przetwarzania, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego obszaru należącego do naszej Spółki.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ich nadpisania.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz uprawnionych do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych.

10. Klauzula informacyjna – Windykacja

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zadłużenia oraz prowadzenia działań windykacyjnych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO) dla celów obrony własnych interesów tj. w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora. Ponadto, Administrator z uwagi na wykonywanie ciążących na nim obowiązków prawnych przetwarza dane osobowe również na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO tj. w związku z dokumentowaniem wpłat, zgodnie z przepisami księgowymi i podatkowymi.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń, a w przypadku toczących się już postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy przez czas trwania postępowania, a następnie przez czas umożliwiający wznowienie postępowania i przez okres 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz uprawnionych do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia,
a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

11. Klauzula informacyjna – Korespondencja

Na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu umożliwienia kontaktu e–mailowego oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami oraz innymi osobami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumianej jako prawnie uzasadniony interes Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu udzielenia odpowiedzi lub upływu ewentualnych roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji.

Ma Pani/Pan prawo:

• żądania dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii,

• żądania ich sprostowania,

• żądania usunięcia danych

• żądania ograniczenia ich przetwarzania,

• do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Klauzula informacyjna – Facebook

Na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.

Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia komunikacji, w tym publikowania treści związanych z naszą działalnością oraz moderowania postów. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci promocji naszej firmy i prowadzenia komunikacji
z użytkownikami naszej Strony.

Twoje dane osobowe przekazujemy administratorowi portalu społecznościowego Facebook, zgodnie Twoją wolą i zasadami obowiązującymi na tym portalu, co może wiązać się
z przekazywaniem danych osobowych do państwa trzeciego.

Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu zakończenia prowadzenia Strony lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Ponadto informujemy, że posiadamy prawo do usunięcia niektórych, zamieszczanych przez użytkowników informacji, w tym takich, które mogą być niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub mogą naruszać prawa osób trzecich.

Masz prawo:

• żądania dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii,

• żądania ich sprostowania,

• żądania usunięcia danych

• żądania ograniczenia ich przetwarzania,

• do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Klauzula informacyjna – Kontrahenci

Na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-055), ul. Naruszewicza 18, zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby związane z:

• nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych – niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• zawarciem i obsługą umów (art. 6 ust 1 lit. b RODO);

• prowadzeniem działań windykacyjnych, w przypadku braku płatności za realizację umowy sprzedaży lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• wypełnieniem obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit c RODO).

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałych przypadkach dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu trwania relacji biznesowych lub do 5 lat od rozliczenia sprzedaży w danym roku podatkowym. W przypadku przetwarzania danych w związku z windykacją należności – do czasu zaspokojenia roszczeń lub upływu czasu dochodzenia roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa.

Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne.

Ma Pani/Pan prawo:

• żądania dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii,

• żądania ich sprostowania,

• żądania usunięcia danych

• żądania ograniczenia ich przetwarzania,

• przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez nas w związku z realizacją umowy,

• do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Klauzula informacyjna – Rozmowy telefoniczne

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, niniejszym informujemy, że:

Administratorem danych osobowych zarejestrowanych w czasie rozmowy telefonicznej, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie 35-055, ul. Naruszewicza 18. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, można skontaktować się z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@mpwik.rzeszow.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta oraz udokumentowania przyjmowania zgłoszeń o awariach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – rozumiany jako zabezpieczenie się przed roszczeniami oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.

Zapisy z systemów rejestrowania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W przypadku, w którym Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu przechowywane będą do czasu przekazania ich do uprawnionego organu lub do czasu zakończenia postępowania, w którym nagranie było dowodem. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszają przepisy dotyczące danych osobowych.