Pomiń zawartość →

Zakres projektu

Projekt obejmował:

Modernizację Oczyszczalni Ścieków 

  • modernizację i rozbudowę komór biologicznych wraz z automatyzacją procesu oczyszczania ścieków,
  • budowę nowej stacji dmuchaw,
  • budowę węzła koagulacji odcieków z odwadniania osadów ściekowych,
  • budowę nowej pompowni osadu wstępnego i modernizacja systemu sterowania oczyszczalni ścieków.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko

  • budowę pompowni wody,
  • budowę zbiorników wyrównawczych wraz z komorą zasuw,
  • budowę stacji transformatorowej,
  • budowę dróg placów oraz niezbędnego uzbrojenia terenu,

Roboty budowlane na terenie Oczyszczalni Ścieków prowadzone były w warunkach bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków. W celu zminimalizowania skutków wyłączania poszczególnych urządzeń objętych rozbudową (modernizacją), mających wpływ na jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika – rzeki Wisłok, zostały one podzielone na 2 etapy: modernizacja ciągu biologicznego A i modernizacja ciągu biologicznego B.

Modernizacje obiektu rozpoczęto od ciągu „B”, na którym prace wyburzeniowe i budowlane rozpoczęły się 23 maja 2014r.

W dniu 18 grudnia 2014r został przeprowadzony rozruch mechaniczny i technologiczny przebudowanego ciągu „B” wraz z obiektami towarzyszącymi takimi jak: pompownia pośrednia ścieków i hala dmuchaw. Osiągnięto zamierzone efekty technologiczne przewidziane dla rozruchu (parametry ścieków oczyszczonych zgodne z pozwoleniem wodno-prawny z dnia 1 października 2014r dla rozruchu oczyszczalni).

W styczniu 2015r rozpoczęto prace wyburzeniowe i budowlane na ciągu „A”.

Termin uzyskania efektu ekologicznego wyznaczony został na 20 czerwca 2015 r. (efekt ekologiczny – uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym z dnia 1 października 2014r limitujących zawartość azotu do 10 mg i fosforu do 1,0 mg). Realizację inwestycji zakończono w dniu 16 października 2015 r. 

Prace zrealizowane w ramach projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko, pompownia wody PII ze zbiornikami wody oraz infrastrukturą towarzyszącą” zakończono w dniu 25 listopada 2015 r. 

Całkowity koszt powyższej inwestycji wyniósł 6 074 886 zł brutto. 

Wcześniej, tj. w latach 2010 – 2013 przeprowadzono modernizację części mechanicznej oczyszczalni ścieków. W ramach prac wykonano modernizację piaskowników, hali krat – w tym ich hermetyzację, a także modernizację zbiornika retencyjnego, osadników wstępnych i wtórnych na łączną kwotę 11 099 397 zł brutto.

Całkowity koszt modernizacji oczyszczalni ścieków wyniósł 56 832 733 zł brutto.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków podyktowana była koniecznością dostosowania procesu oczyszczania ścieków do poziomu zapewniającego uzyskanie parametrów odpowiadających wymogom przepisów Dyrektywy nr 91/271/EWG i Rozporządzenia Ministra Środowiska. Spełnienie wymogów przepisów poprzez rozbudowę i modernizacje oczyszczalni ścieków było warunkiem przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla miasta Rzeszowa. W latach 2016 – 2020 planowana jest budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych, z efektem suszenia do poziomu 65% – 93% suchej masy, celem dalszego przetwarzania m.in. w Instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii, budowanej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. Projektowana suszarnia będzie mogła przyjmować osady z gmin ościennych, spełniające odpowiednie kryteria ilościowe i jakościowe. Planowane jest także hermetyzacja osadników wstępnych i zbiornika retencyjnego celem likwidacji uciążliwości odorowej oraz modernizacja dróg i placów na terenie oczyszczalni ścieków. Wartość zadań planowanych do realizacji to prawie 40 mln zł brutto. Zadania te planowane są do objęcia wsparciem z Funduszu Spójności w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020.