Pomiń zawartość →

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ DLA MIASTA RZESZOWA – CZĘŚĆ III

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Za wdrożenie przedsięwzięcia odpowiedzialne jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie Sp. z o.o. (Beneficjent projektu).

Projekt ten realizowany jest wspólnie z Gminą Miasto Rzeszów ( Podmiot upoważniony). Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 15. 01. 2015 roku między MPWiK w Rzeszowie a WFOŚiGW w Rzeszowie.

Całkowity koszt projektu to 8 471 068 zł , z czego maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 161 972 zł.

Inwestycja stanowi kolejny etap procesu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Rzeszowa.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie 6,5 km sieci kanalizacyjnej i 2,2 km sieci wodociągowej. Szacowana ilość osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury to 668 osób.

Termin zakończenia projektu planowany jest na dzień 30. 12. 2015 r.