Pomiń zawartość →

Cel projektu

Projekt dotyczy obszaru aglomeracji Miasta Rzeszów w obrębie miasta Rzeszów i przyczynia się do wypełnienia luki w istniejącej infrastrukturze, ponieważ w ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej na obszarze nieskanalizowanym oraz sieć wodociągowa. Dodatkowo w celu usunięcia niedoborów w zakresie istniejącej infrastruktury przewidziano zadania związane z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej – na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Działania prowadzone są w oparciu o realizowany przez MPWiK w Rzeszowie Program rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miasta Rzeszowa.