Pomiń zawartość →

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA MIASTA RZESZOWA

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialnym było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie Sp. z o.o. (Beneficjent projektu).

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 03.02.2014 roku między MPWiK w Rzeszowie a WFOŚiGW w Rzeszowie.

Całkowity koszt projektu wynosił 2 366 036 zł. (netto), z czego maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 1 723 678 zł.

Inwestycja stanowi etap procesu porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Rzeszowa.

W ramach inwestycji wybudowane zostało 5 km sieci kanalizacyjnej.

Inwestycję zakończono w grudniu 2013 roku.