Pomiń zawartość →

Rzetelność, precyzja, zgodność z normami i stały rozwój – wnioski z audytu w laboratorium MPWiK

Laboratorium Centralne MPWiK spełnia wymogi akredytacyjne i gwarantuje rzetelność wykonywanych badań – taką ocenę wystawili audytorzy z Polskiego Centrum Akredytacji, którzy przeprowadzili kontrolę laboratorium.

Dwudniowy audyt został przeprowadzony na przełomie lutego i marca. – Ocena obejmowała wszystkie nasze pracownie. To Pracowania Wody, Pracownia Mikrobiologii oraz Pracownia Ścieków. W poszczególnych Pracowniach audytorzy techniczni zweryfikowali poprawność procesów w tym pobierania próbek wody oraz ścieków. W Pracowniach Wody i Mikrobiologii obserwacją objęte były także badania mikrobiologiczne oraz chemiczne wody i wody do spożycia przez ludzi, natomiast w Pracowni Ścieków audytor prowadził obserwacje właściwości fizycznych ścieków oraz osadów ściekowych – tłumaczy Natalia Włodyga, zastępca kierownika Laboratorium Centralnego MPWiK.

Oceniano także prowadzoną przez laboratorium dokumentację wszystkich działań.

Audytorzy z PCA stwierdzili jednoznacznie, że Laboratorium Centralne MPWiK w Rzeszowie spełnia wymagania akredytacyjne określone w obowiązujących normach.

– Podczas oceny zespół oceniający pozyskał dowody z oceny uzasadniające zaufanie do kompetencji laboratorium w zakresie posiadanej akredytacji. Oznacza to utrzymanie akredytacji przez Laboratorium Centralne. Jest ona ważna do maja 2025 roku. Każdy audyt PCA jest dla laboratorium wartością dodaną – wyjaśnia Bożena Mach, kierownik Laboratorium Centralnego.

Akredytacje dla laboratoriów są przyznawane w cyklu czteroletnim. W czasie trwania cyklu – co rok – PCA przeprowadza audyty. Audyt, który odbył się na przełomie lutego i marca był ostatnim w bieżącym czteroletnim cyklu akredytacji. Kolejny audyt – zgodnie z planem – odbędzie się początkiem 2025 roku. Będzie tzw. ponowną oceną Laboratorium Centralnego i otworzy nowy – 5 cykl akredytacji. Podczas ponownej oceny laboratorium będzie starać się o utrzymanie akredytacji na kolejne 4 lata.

Laboratorium Centralne – Pracownia Ścieków MPWiK otrzymało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie 8 maja 2009 roku.

– Certyfikat wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję jest formalnym uznaniem kompetencji laboratorium oraz gwarancją rzetelności wykonywanych badań. Zakres oznaczeń akredytowanych został rozszerzony w maju 2014 o badania wykonywane w Pracowni Wody i Mikrobiologii. Akredytowana działalność laboratorium określona jest w tzw. zakresie akredytacji – wyjaśnia Natalia Włodyga i dodaje, że badania w laboratorium wykonywane są wg znormalizowanych metodyk badawczych, przyjętych w jednakowej formie w Europie i na świecie. Badania wg każdej z tych metodyk są realizowane przez upoważniony i doświadczony personel dochowujący wymaganej precyzji badań.

– Kompetencje naszego personelu są systematycznie potwierdzane m. in. poprzez udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości, podczas których wyniki badań uzyskiwane w naszym laboratorium są porównywalne z wynikami kilkudziesięciu innych laboratoriów biorących udział w porównaniu. Rzetelność i wiarygodność wyników analiz gwarantuje również regularna wewnętrzna kontrola jakości badań, nadzór nad stosowanym wyposażeniem, podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących w pracy laboratorium, kontrola zakupów, oraz szereg innych działań i narzędzi, które składają się na system zarządzania w Laboratorium – podkreślają panie Bożena Mach i Natalia Włodyga.

Głównym celem audytów jest m. in. ocena czy laboratorium wypełnia warunki akredytacji wynikające z dokumentów i kontraktu. Oceniane jest także to czy kompetencje akredytowanej jednostki są stale doskonalone. Podczas ostatniego audytu uaktualniono zakres akredytacji. Rozszerzono obecny zakres oznaczania chlorków.

Opublikowano w Aktualności