Pomiń zawartość →

eFAKTURA

Rejestracja

1. Warunkiem skorzystania przez Odbiorcę usług z możliwości otrzymywania e-FAKTUR jest zapoznanie się z regulaminem e-FAKTUR Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie (kliknij) oraz:

a) posiadanie aktywnego na czas realizacji usługi adresu e-mail,

b) poprawne wypełnienie Oświadczenia (Formularz A” lub „B”) i dostarczenie go osobiście lub drogą pocztową na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

ul. Naruszewicza 18
35-055 Rzeszów

Z dopiskiem: eFAKTURA,

c) zainstalowanie programu do odczytywania plików PDF (Portable Document Format),

d) posiadanie jednej z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome itp.

2. e-FAKTURY są przesyłane w formacie PDF (Portable Dokument Format) z adresu poczty elektronicznej: efaktury@mpwik.rzeszow.pl

3. Za poprawność podanego w oświadczeniu adresu e-mail odpowiada Odbiorca usług.

4. MPWiK nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Odbiorcę usług osobom trzecim adresu poczty elektronicznej oraz za działanie operatorów internetowych.

5. e-FAKTURY mogą być przechowywane w formie elektronicznej poza terytorium kraju pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostępu on-line do tych faktur, zgodnie z art. 112 a ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

6. W przypadku zmiany adresu e-mail, na który przesyłane są e-FAKTURY Odbiorca usług jest zobowiązany do podania nowego adresu poprzez wypełnienie Oświadczenia (Formularz „C” – Zmiana adresu e-mail e-FAKTUR) i dostarczenie go osobiście lub drogą pocztową do siedziby MPWiK.

7. Odbiorca usług ma prawo do cofnięcia zgody na przesyłanie e-FAKTUR poprzez wypełnienie Oświadczenia (Formularz „E” – Rezygnacja z e-FAKTUR) i dostarczenie go osobiście lub drogą pocztową do siedziby MPWiK. Oznacza to, że zmiany zostaną wprowadzone nie później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu do MPWiK prawidłowo wypełnionego wniosku. Po tym okresie faktury będą wystawiane w formie papierowej. Powtórna aktywacja usługi wymaga ponownego złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody (Formularz A” lub „B”).

8. MPWiK przesyła e-FAKTURY nie później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu prawidłowo wypełnionego Oświadczenia od Odbiorcy usług. Prawidłowo wypełnione Oświadczenie jest równoznaczne z tym, że Odbiorca usług rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej.

9. Za dzień dostarczenia Odbiorcy usług e-FAKTURY uznawany będzie dzień wysłania wiadomości zawierającej plik PDF.

Informujemy, że adres efaktury@mpwik.rzeszow.pl nie jest skrzynką odbiorczą

Wszelkie zapytania prosimy kierowac na adres: bok.dp@mpwik.rzeszow.pl

Druki do pobrania: