Pomiń zawartość →

Podpisanie umowy

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ściekówi rozpoczęcie świadczenia usług przez MPWiK Sp. z o.o.:

OSOBA FIZYCZNA

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);

 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości

(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

 • dowód osobisty (do wglądu);
 • protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza;

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

 • notarialne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości;
 • w przypadku:
 • współwłasności nieruchomości osoba podpisująca umowę powinna posiadać oświadczenie od wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w którym wyrażają zgodę na zawarcie umowy;
 • współwłasności majątkowej małżeńskiej umowa powinna być podpisana przez każdego z małżonków

(ewentualnie należy posiadać oświadczenie jednej ze stron w formie pisemnej).

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);

 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości

(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

 • notarialne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości.

WAŻNE!

Faktury za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z nieruchomości mogą być wystawiane na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną, tylko w przypadku gdy dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

OSOBY PRAWNE (SPÓŁKI AKCYJNE, SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁDZIELNIE, WYŻSZE UCZELNIE, FUNDACJE, KOŚCIÓŁ I POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, INSTYTUCJE PAŃSTWOWE, STOWARZYSZENIA, SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ, PARTIE POLITYCZNE ITP.):

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);

 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości

(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

 • dowód osobisty;
 • aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

WAŻNE!

W imieniu osoby prawnej, umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków mogą zawierać osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób, jeżeli posiadają pisemne, aktualne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne dokumenty wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez polską placówkę konsularną.

SPÓŁKI OSOBOWE (SPÓŁKI JAWNE, SPÓŁKI PARTNERSKIE, SPÓŁKI KOMANDYTOWE, SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE):

 • aktualny dokument potwierdzający tytułprawny do nieruchomości

(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);

 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości

(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

 • dowód osobisty;
 • aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

SPÓŁKI CYWILNE

 • aktualny dokument potwierdzający tytułprawny do nieruchomości

(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);

 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości

(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • umowa spółki cywilnej;
 • protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług)

 • aktualne pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione w umowie spółki cywilnej.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

 • odpis KW dotyczący nieruchomości (działek, obrębu) na której znajduje się budynek Wspólnoty;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • uchwała/umowa o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, wraz z listą głosujących;
 • uchwała/umowa o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd;
 • pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką);
 • aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzja o nadaniu NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub Zarządcę (administratora) do podpisania umowy;
 • protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

W przypadku zawierania umów dotyczących nieruchomości emitujących ścieki inne niż bytowe, należy dostarczyć dodatkowe dokumenty -> Szczegóły tutaj

W przypadku zawierania umów dotyczących budynków wielolokalowych i lokali w tych budynkach -> Szczegóły tutaj

Ww. dokumenty należy wysłać na adres:
bok.umowy@mpwik.rzeszow.pl

lub złożyć osobiście w:
Dział Zbytu – umowy
ul. Naruszewicza 18
Biuro Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku: 7-15
tel. /17/ 8509602 (-684) (-647) (-725)