Pomiń zawartość →

Procedura przyłączenia do sieci wod-kan

 

1. Wydanie warunków przyłączenia:

W celu otrzymania warunków należy złożyć odpowiednie dokumenty: 

Uwaga – poniższe przykłady wypełnienia wniosków dotyczą sytuacji, w której do sieci przyłączany jest tylko budynek jednorodzinny wolnostojący. W innych przypadkach ilość zapotrzebowania wody oraz ilość odprowadzanych ścieków należy wyliczyć z obowiązujących norm i przepisów.

2. Informacje dotyczące wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan

Wniosek został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 2020 poz. 471).
Do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza
w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – np.: aktualna mapa zasadnicza wybrana z zasobów geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 z wrysowanym przyłączem / przyłączami.

3. Opracowanie projektu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej / przebudowy uzbrojenia wod-kan.

4. Dobór wodomierza

  

5. Uzgodnienie projektu branżowego

 1. Wniosek o uzgodnienie projektu (osobiście lub na e-mail: bok.dp@mpwik.rzeszow.pl)
 2. Klauzula zgodności (oświadczenie projektanta o zgodności elektronicznej wersji z wersją papierową – zakładka „Druki do pobrania„)
 3. Projekt branżowy w wersji papierowej
 4. Projekt branżowy w wersji elektronicznej (skan projektu w formacie PDF – rozdzielczość 300 DPI), na płycie CD lub przesłany na e-mail: projektytt@mpwik.rzeszow.pl – w temacie e-maila podając nazwę Inwestora oraz adres INWESTYCJI

 

6. Realizacja projektu

Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót (formularz nr 4031) należy złożyć do MPWiK na Dziennik Podawczy lub  przesłać na adres e-mail: odbiory@mpwik.rzeszow.pl

Stosowane materiały, armatura i średnica rurociągu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a ewentualne zmiany każdorazowo uzgodnione z Działem Sieci Wod.-Kan. MPWiK.

Po wykonaniu sieci i/lub przyłączy wod. – kan., a przed ich zasypaniem należy zgłosić je do geodety w celu dokonania pomiarów oraz zgłosić do odbioru w Dziale Sieci MPWiK tel. /17/8509603, /17/8509619. 

Sieć wodociągową przed zasypaniem należy poddać próbie ciśnieniowej o wartości 1,0 MPa. Następnie należy dokonać płukania, dezynfekcji oraz badania jakości wody przez uprawnione laboratorium. Woda do próby ciśnieniowej oraz płukania sieci wodociągowej może być pobierana z sieci miejskiej wyłącznie za zgodą MPWiK.

Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań laboratoryjnych można rozpocząć procedurę wykonania włączenia do sieci, składając wniosek o prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem włączenia lub zlecenie na wykonanie włączenia do sieci przez MPWiK Rzeszów

Roboty mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia i prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą.

7. Odbiór końcowy

Po zasypaniu, uporządkowaniu terenu i oznakowaniu armatury Wykonawca/Inwestor zgłasza sieci/przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do odbioru końcowego, przedstawiając następujące dokumenty:

 •  Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze – 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie skanu (format .pdf). 
 • Szkice zdawczo-odbiorcze wykonane przez geodetę i wykonawcę robót w formie papierowej oraz w formie skanu (format .pdf).
 •  Wykaz współrzędnych x, y mierzonych punktów w obowiązującym układzie.
 •  Pozwolenie na budowę sieci i/lub przyłączy wod.-kan. lub zgłoszenie wykonania robót do Wydziału Architektury.
 • Protokół odbioru skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągiem z Zakładu Gazowniczego (jeżeli występuje).
 • Rzut budynku z zaznaczoną lokalizacją wodomierza.
 • Projekt sieci i/lub przyłączy wod.-kan. (do wglądu).

 

Zeskanowane pliki w formie elektronicznej (skan w formacie .pdf) należy przedłożyć na płycie CD (płyta opisana imieniem i nazwiskiem/nazwą inwestora + adres inwestycji) lub wysłać na adres e-mail: ts-skany@mpwik.rzeszow.pl (maksymalny rozmiar załączników – 50 MB. W tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko/nazwa inwestora + adres inwestycji).

Zgłaszanie odbiorów codziennie w godz. 7-8 i 14-15 lub telefonicznie /17/8509603 w Dziale Sieci Wod-Kan ul. Naruszewicza 18 pok. 4 (odbiory są bezpłatne).

 

8. Wcinki i nawierty do istniejącej sieci wodociągowej

 Wcinki i nawierty do istniejącej sieci wodociągowej dokonuje na pisemne zlecenie wyłącznie Dział Sieci Wod.-Kan. MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie 

9. Protokół odbioru

Po spisaniu protokołu odbioru przyłączy wod-kan należy zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

10. Podpisanie umowy z MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 

Szczegóły tutaj