Pomiń zawartość →

Woda bezpowrotnie zużyta

Na terenie działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. istnieje możliwość zamontowania dodatkowego wodomierza ustalającego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniona wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27, ust. 6).

Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody jest możliwe w następujących przypadkach:

 1. wykorzystanie wody na terenie nieruchomości inwestora dla celów ogrodniczych;
 2. zużywanie wody do celów produkcyjnych, technologicznych, uprawy roślin
  (np. szklarnie) itp. bez wytwarzania ścieków;

W celu zamontowania ww. wodomierza należy:

 1. Wystąpić do MPWiK z wnioskiem o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą.
 2. Do wniosku dołączyć kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej
  (np. do celów opiniodawczych) w sakli 1:500, 1:1000 z zaznaczonymi granicami nieruchomości.
 3. Wniosek z załącznikiem należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK Sp. z o.o., ul. Naruszewicza 18.
 4. Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić do MPWiK w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania, dokonania odbioru technicznego i oplombowania urządzenia. Czynności te są płatne.
 5. Po otrzymaniu protokołu odbioru wodomierza należy spisać w tutejszym przedsiębiorstwie stosowaną umowę.

Jednorazowe koszty związane z zamontowaniem wodomierza ustalającego ilość wody bezpowrotnie zużytej wynoszą:

 • wydanie warunków technicznych wraz z uproszczoną dokumentacją      42,90 zł + VAT
 • odbiór zainstalowanego wodomierza oraz jego zaplombowanie             51,50 zł + VAT
 • dojazd pracownika samochodem służbowym do odbioru                         40,10 zł + VAT

Koszty stałe:

Koszt zakupu, montażu, utrzymania i legalizacji wodomierza obciąża odbiorcę. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie do MPWiK.

z miejskiej sieci