Pomiń zawartość →

Zakład Uzdatniania Wody

Miasto Rzeszów do niedawna dysponowało 2 stacjami uzdatniania wody (ujmowanej z rzeki Wisłok) o łącznej wydajności 84 000 m3/d. Proces technologiczny uzdatniania obejmował: ozonowanie wstępne, koagulację, sedymentację, filtrację, dezynfekcję chlorem gazowym.

Dla poprawienia jakości dostarczanej odbiorcom wody, w roku 2000 podjęto działania w celu modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Zwięczycy w ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn.: PROGRAM POPRAWY WODY PITNEJ DLA AGLOMERACJI RZESZOWSKIEJ (PROJEKT 2003/PL/16/P/PE/040).

Krótka historia projektu:

W latach 1999-2000 wykonano dokumentację prac modernizacyjnych (budowa nowego, wspólnego bloku procesu technologicznego ozonowania pośredniego i filtrów węglowych, z odpowiednią infrastrukturą oraz centralną sterownią, wprowadzenie dwutlenku chloru do procesu dezynfekcji oraz uporządkowanie gospodarki osadowej).

Lata 2000-2003 – działania w celu pozyskania środków unijnych na realizację Projektu;

Grudzień 2003 roku – zatwierdzenie Projektu przez Komisję Europejską i przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 55 % kosztów kwalifikowanych.

Lata 2004-2009 przeprowadzanie przetargów, zawieranie kontraktów prowadzenie prac budowlano-instalacyjnych.

W roku 2007 zakończono prowadzenie robót związanych z porządkowaniem gospodarki osadowej oddając do użytkowania budynek pras i odstojników.

W roku 2008 oddano do eksploatacji Nowy Blok Technologiczny, w którym prowadzony jest proces ozonowania pośredniego i filtracja na filtrach węglowych.

Wyremontowano także istniejące obiekty ZUW1 i ZUW2 oraz zmodernizowano niektóre procesy produkcyjne w nich prowadzone.

Modernizacja ZUW Zwięczyca zwiększyła efektywność uzdatniania wody, poprawiła własności organoleptyczne (smak i zapach) wody, zapewniła dostawy wody stabilnej jakościowo.

System ujmowania wody poprzez instalację sit ssawnych i system dezynfekcji wody lampami UV

Najcenniejszym dobrem człowieka jest zdrowie. Jednym ze sposobów troski o nie jest dbałość o dobrą wodę. Cel ten jest naczelną dewizą Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie, a właściwie jego głównego Działu – Produkcji Wody, który zajmuje się ujmowaniem i uzdatnianiem wody oraz czuwa nad jakością produktu dostarczanego dla mieszkańców aglomeracji rzeszowskiej.

Surowcem jest woda pochodząca z ujęcia powierzchniowego brzegowego na rzece Wisłok zlokalizowanego w dzielnicy Zwięczyca. W dotychczasowym stanie eksploatacji, woda rzeczna wlewała się poprzez istniejące kraty rzadkie na oknach wlotowych do komór ujęcia, skąd przechodząc przez kraty gęste, przepływała rurociągami DN 800 do komór ozonowania wstępnego, a następnie poddawana była dalszemu procesowi uzdatniania.

W 2017 roku MPWiK zrealizował inwestycję pod nazwą: „Przebudowa budynku brzegowego ujęcia wody Zwięczyca II na rzece Wisłok obejmująca wymianę systemu ujmowania wody poprzez instalację sit ssawnych w miejscu istniejących krat rzadkich”.

Inwestycja ma charakter innowacyjny, a jej podstawowym aspektem ekologicznym jest zapobieganie napływowi narybku na stację (tzw. ochrona ichtiofauny), zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej oraz ograniczenie ilości napływającej zawiesiny, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie dawek koagulanta w procesie uzdatniania wody na etapie koagulacji.

Przepływ wody przez szczeliny z optymalną prędkością 0,15 m/s sprzyja naturalnej ucieczce żywych organizmów z okolic ujęcia, uniemożliwiając zasysanie ich do sita. Sito, jako urządzenie do pobierania wody zapewnia wysoką wydajność pracy ujęcia, a kształt szczeliny filtracyjnej i jej wielkość rzędu 3 mm, powodują, że przy płukaniu zwrotnym sprężonym powietrzem, szczelina pracuje jak dysza. Powoduje to z jednej strony jej przepłukanie i udrożnienie oraz równomierną pracę pomp przy zasysaniu wody. Instalacja obejmuje montaż zgodnie z dokumentacją techniczną:

  • 4 sit ssawnych do ujmowania wody rzecznej wraz z 4 zastawkami pełniącymi rolę awaryjnego zasilania ujęcia w wodę w razie prac serwisowych przy sitach
  • Bezolejowych sprężarek, zbiorników sprężonego powietrza i instalacji rozprowadzającej sprężone powietrze
  • Kraty rzadkiej odbojowej przymocowanej do ściany zewnętrznej budynku ujęcia w celu ochrony instalacji przed materiałem niesionym przez rzekę zwłaszcza podczas topnienia lodu na wiosnę i wysokich stanów wody
sita4
Sito przed montażem na ZUW

Na stacji uzdatniania wody zrealizowano w 2016 roku inwestycję przyjazną dla środowiska pod nazwą: System dezynfekcji wody lampami UV(ultrafiolet).

Metoda dezynfekcji wody lampami UV polega na naświetlaniu w sposób ciągły wody przepływającej w rurociągu promieniami ultrafioletowymi o mocy dobranej do aktualnego przepływu. Zamontowano dwa średniociśnieniowe reaktory UV firmy Ozonia typ AQUARAY H20 20” na dwóch rurociągach wody czystej wypływającej grawitacyjnie ze zbiorników pofiltrowych po filtrach węglowych przewodami DN 800 w budynku Nowego Bloku Technologicznego, po jednym na ciąg ZUW I i ZUW II. System jest zwizualizowany i sterowany automatycznie. Dzięki wykonanym dodatkowym rurociągom by-pass możliwy jest przepływ wody w czasie serwisowania urządzeń.

System ten gwarantuje uzyskanie lepszej jakości wody stabilnej mikrobiologicznie oraz pozwala zmniejszyć dawki stosowanych dezynfektantów to jest chloru i dwutlenku chloru.

Całkowity koszt wykonania instalacji reaktorów UV wyniósł 1 437 722 zł brutto.

sita3
Widok na halę filtrów węglowych z reaktorem UV