Pomiń zawartość →

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie wydajności hydraulicznej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie, rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz zapewnienie zgodności Aglomeracji Rzeszów z wymaganiami dyrektywy Rady 91/271/EWG i rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z dnia 15.07.2019 r., poz. 1311).