Pomiń zawartość →

Efekty, rezultaty projektu

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa Rok osiągnięcia wartości docelowej
1.Wskaźniki produktu      
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej km 3,4060 2028
Liczba rozbudowanych /przebudowanych/oczyszczalni ścieków szt 1,0000 2028
Wydajność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych instalacji oczyszczalni ścieków RLM 99 000,0000 2028
Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej km 5,1000 2028
2. Wskaźniki rezultatu      
Ludność podłączona do wybudowanej lub zmodernizowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej osoby 2 010,0000 2028
Ludność przyłączona do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia osoby 2 010,0000 2028
Równoważna liczba mieszkańców przyłączona do wybudowanej lub zmodernizowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej RLM 2 010,0000 2028
Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu RLM 99 000,0000 2028