Pomiń zawartość →

Finansowanie

Projekt pn.: ,, Zwiększenie wydajności hydraulicznej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej’’ dofinansowany został  w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 działania FENX.01.03 Gospodarka wodno‐ściekowa priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności

Umowa o dofinansowanie nr.  FENX.01.03-IW.01-0004/23 zawarta została w  dniu 18.06.2024 r.

Koszt całkowity wniosku wynosi 225 976 383,41 zł

Wartość dofinansowanie UE wynosi 129 536 068,57 zł