Pomiń zawartość →

Zakres projektu

Zakres projektu:

Zakres niezbędnych inwestycji uwzględnia  konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnej i zwiększenia poziomu skanalizowania, a także inwestycje odnoszące się do Oczyszczalni Ścieków.

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej DN 800 mm od ul. Ks. M. Kolbego do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lubelskiej

W ramach realizacji zakresu rzeczowego, zostanie zbudowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 2453,0 m (w tym 2 153,0 m Dn800 mm i 300,0 m Dn1000 mm) oraz tłocznej 2xDn450mm o długości 953,0 m metodą wykopową i bezwykopową. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków na terenie miasta Rzeszów w obrębie ulic:
Tarnowskiej, Miłocińskiej, Warszawskiej, budowanego łącznika drogowego pomiędzy ul. Warszawską, a Lubelską, Krogulskiego, Lubelską. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu odbierać ścieki z obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Rzeszowa

Budowa zbiornika retencyjnego ścieków surowych

Zadanie obejmie:

1) budowę komory na kanałach dopływowych do Oczyszczalni Ścieków – ob. nr K1,

2) budowę komory krat w budynku – ob. nr 11.6 KK

3) budowę zbiornika retencyjnego – ob. nr 11 z przepompowniami ścieków -ob. nr 11.1-11.4

4) rozbudowę komory na kanałach dopływowych do Oczyszczalni Ścieków – ob. nr K2 – do tej komory odprowadzone będą ścieki zmagazynowane w zbiorniku retencyjnym.

5) budowę filtra węglowego – ob. nr 11.5 FW – z wkładem z węgla aktywnego. Filtr wyposażony w wentylator, falownik. Filtr służy do usuwania odorów ze zbiornika retencyjnego.

6) budowę przepompowni wody technologicznej – ob. nr 3.9.1 -Nowoprojektowana pompownia wody technologicznej, która ma za zadanie przepompowanie wody do zbiornika retencyjnego w celu płukania zbiornika. W pompowni o średnicy 3,50m i głębokości 5,0m przewidziano montaż dwóch pomp zatapialnych wody technologicznej i mocy 9,2 kW.

7) budowę fundamentu pod kontener elektryczny i kontener elektryczny – ob. nr 11.7 FE – w kontenerze znajdować się będą wszystkie urządzenia elektryczne i AKPiA służące do obsługi zbiornika.

8) budowę instalacji zewnętrznych: technologicznych – ścieków, wody technologicznej, wodociągowej, elektroenergetycznych wraz z uzbrojeniem (komory, studnie).

9) budową: dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem w ramach zadania – droga dojazdowa do zbiornika z bramą i ogrodzeniem, drogi komunikacyjne wewnętrzna wokół zbiornika.

W związku ze zmianami klimatu i występowaniem gwałtownych zjawisk pogodowych w ostatnich latach obserwuje się utrzymywanie napływów ścieków o dużej intensywności w okresie deszczowym, zwykle przez kilka dni, co przekracza możliwości hydrauliczne oczyszczalni i generuje problemy technologiczne. Budowa zbiornika retencyjnego ma m.in. na celu zwiększenie odporności i adaptację do zmian klimatu Oczyszczalni Ścieków.

Budowa dwóch osadników wtórnych, układu drogowego i poletek osadowych na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

Zadanie obejmuje:

1) budowę komory rozdziału ścieków

2) budowę dwóch osadników wtórnych

3) budowę nowych poletek osadowych

4) przykrycie istniejącego poletka osadowego Nr 6 – Wiata – obiekt nr 3.25

5) przebudowę istniejącego rozdzielacza osadu – ob. nr 3.7

6) stanowisko mycia pojazdów – ob. SMP

7) instalacje zewnętrzne technologiczne

8) budowę fundamentu pod kontener elektryczny i kontener elektryczny – ob. nr 11.7 FE

9) budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem w ramach zadania.

Budowa 2 osadników wtórnych w połączeniu z zbiornikiem retencyjnym zapewnią stabilizacją przepływu przez część biologiczną, co zapewni równomierny dopływ ładunku gwarantujący skuteczniejsze usuwanie azotu.

Ponadto inwestycja ta usunie problem przeciążenia hydraulicznego istniejących osadników, co przełoży się na obniżenie stężenia zawiesiny ogólnej w ściekach oczyszczonych, co pociągnie za sobą spadek stężenia fosforu ogólnego.

Dostawa i montaż systemu separacji (selekcji) frakcji lekkich i ciężkich osadu czynnego na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

Zadanie obejmuje:

1.instalację urządzeń Technologii Grawimetrycznej Selekcji Osadu Czynnego

 Technologia Grawimetrycznej Selekcji Osadu Czynnego zwiększa zarówno przepustowość jak i jakość procesu oczyszczania ścieków dzięki selekcji ciężkiego osadu. Taka selekcja pozwala na zwiększenie szybkości opadania osadu czynnego oraz wzmocnienie biologicznego procesu usuwania fosforu. Technologia ta pozwala na zatrzymanie cięższej biomasy w reaktorze, podczas gdy lżejsza frakcja osadu jest usuwana z systemu jako osad nadmierny. Zwiększona gęstość prowadzi do lepszej charakterystyki opadalności i zapobiega utracie biomasy z osadników, szczególnie podczas pogody deszczowej. Selekcja szybciej opadających kłaczków oraz konfiguracja procesu (np. siła odśrodkowa) może umożliwiać granulację osadu czynnego. Hydrocyklony selekcjonują cięższe granulki poprzez odpływ dolny, podczas gdy frakcja lżejsza jest tracona przez odpływ górny

2. implementację systemu sterowania napowietrzaniem.

Kontrola procesu nitryfikacji-denitryfikacji poprzez algorytm sterowania napowietrzaniem na podstawie mierzonych wartości stężeń azotu amonowego i azotanowego ma na celu optymalizację usuwania amoniaku, azotanów i azotu ogólnego w oczyszczalni ścieków. Do sterowania napowietrzaniem wykorzystywany jest aktualny stosunek stężeń amoniaku do azotanów. Takie rozwiązanie pozwala na prowadzenie procesów nitryfikacji i denitryfikacji w obrębie tej samej komory reaktora przy przerywanym lub ciągłym napowietrzaniu i przy zminimalizowanej podaży powietrza. Szybkość reakcji chemicznej zależy od stężenia odpowiedniego stosunku składników odżywczych i tlenu. Podczas gdy tlen jest niezbędny do nitryfikacji to jednocześnie hamuje denitryfikację. Dlatego reakcje są przeciwstawne i nie mogą być optymalizowane niezależnie w obrębie tej samej komory i w tym samym czasie. Zadaniem regulatora napowietrzania jest ciągła ocena reakcji układu na napowietrzanie tak, aby optymalizować docelowe parametry ścieków poprzez priorytetyzację odpowiednich procesów jednostkowych. Chodzi o to, aby tworzyć optymalne warunki do nitryfikacji przy względnie wysokim stężeniu amoniaku oraz do denitryfikacji w przypadku, gdy przeważają azotany (np. w nocy).

Budowa zbiornika uśredniającego i zagęszczacza osadu surowego

Zadanie obejmuje:

1) budowę dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych

2) budowę zbiornika osadu nadmiernego zagęszczonego z systemem mieszania – ob. nr 3.21.1

3) budowę zbiornika osadu zmieszanego zagęszczonego z systemem mieszania -ob. nr 3.21.2

4) budowę pompowni osadu zmieszanego zagęszczonego

5) budowę fundamentu pod biofiltr i montaż biofiltra

6) budowę instalacji zewnętrznych: technologicznych (osadów, ścieków), wodociągowej,

elektroenergetycznych wraz z uzbrojeniem (komory, studnie)

7) przebudowę stacji zagęszczania osadu nadmiernego

8) budowę dróg wewnętrznych – dojazdy do biofiltra i zbiorników.

Rozbudowa węzła osadowego na oczyszczalni, a szczególnie budowa zbiornika osadu zmieszanego, do którego kierowane będą wszystkie rodzaje osadów pozwoli na ich ujednolicenie i uśrednienie, szczególnie pod kątem gęstości, lepkości i temperatury. Pompowanie stałej mieszanki do WKF pozwoli na poprawę pracy bakterii mezofilnych, co przełoży się na zwiększoną produkcję biogazu oraz obniżenie suchej masy części organicznych, co może zmniejszyć objętość odbieranych osadów, a to obniży koszty ich odwadniania i dalszego zagospodarowania. Dodatkowo pozwoli to na zwiększenie łącznej objętości osadów kierowanych do komór fermentacyjnych, co będzie niezbędne z racji zwiększonych napływów do oczyszczalni, które oprócz ścieków niosą ze sobą zwiększone ilości osadów ściekowych, które należy zagospodarować.

Przebudowa (modernizacja) magistrali wodociągowej ,,0’’ od SUW przy ul. Zwięczyckiej do Al. Wyzwolenia w Rzeszowie.

Zadanie obejmuje przebudowę przewodu DN 1000mm o łącznej długości 2,8 km oraz DN 1200 mm o łącznej długości 2,3 km, naprawę 32 szt. komór na trasie przewodu wraz z umieszczoną w nich armaturą (zasuwy, odwodnienia, odpowietrzenia, czyszczaki) ponadto wymianę wszystkich zasuw na przewodach odejściowych od magistrali do przewodów sieci rozdzielczej, spustach, budowę nowej komory K4A i częściowy demontaż komory K1A.