Pomiń zawartość →

Zgłaszanie nieprawidłowości

W związku z zawarciem mowy o dofinansowanie nr  FENX.01.03-IW.01-0004/23 dla projektu „Zwiększenie wydajności hydraulicznej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej”:

  • uruchomiony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowane i udostępnione przez IZ narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności przez:
  1. specjalny adres e-mail lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
  • istnieje możliwości zgłaszania do IZ, IP lub Instytucji Wdrażającej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z KPON lub KPP. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności Projektu z postanowieniami KPP lub KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):
  1. poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,
  2. skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  3. formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie www.feniks.gov.pl,
  4. mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl.