Pomiń zawartość →

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III

Celem projektu jest:

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w źródłach rozproszonych jako alternatywa do pozyskiwania energii przy użyciu paliw konwencjonalnych, co pozytywnie wpłynie na racjonalne gospodarowanie zasobami. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na skutek redukcji emisji CO2.