Usługi projektowe

 

Projektowanie na zlecenie inwestora projektów budowlanych sieci i przyłączy wod-kan.                                                                                       

 

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • warunki techniczne podłączeń wod-kan
  • aktualna matryca mapy syt-wys. do celów projektowych,
  • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z zał. graf.
  • projekt budowlany budynku, obiektu

 

 

 

*(def. przyłącza zgodnie z Ustawą z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - z późniejszymi zmianami )

 

Więcej informacji w siedzibie Spółki:

Dział Techniczny

pok. 107

ul. Naruszewicza 18

godz. 7-15

tel. \17\ 8509671

 

informacje – pok. 106,108,109