Pomiń zawartość →

Cel projektu

Konieczność podjęcia inwestycji wynikła ze zmiany wymagań dotyczących jakości odprowadzanych ścieków oczyszczonych do rzeki Wisłok w zakresie związków biogennych oraz dostosowania się do przepisów Dyrektywy unijnej nr 91/271/EWG z dnia 21. 05. 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków jakie dla przedmiotowej oczyszczalni należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz.U. Nr 137, poz. 984).
Opis efektu ekologicznego

Po zastosowaniu nowej technologii czynniki zanieczyszczeń będą wynosić:

  • BZT- do 15 mg O2/ dm3
  • ChZT – do 125 mg O2/ dm3
  • Zawiesina ogólna – do 30 mg/dm 3
  • Azot ogólny – do 10mgN/dm3
  • Fosfor ogólny – do 1 mgP/dm3